Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Den følgende beskrivelse af faget dansk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets ”Fælles Mål” (2009). Vi vælger dog at vægte visse områder højere end andre og omformulere diverse vendinger, hvilket kommer til udtryk i nedenstående.

Ligesom ”Fælles Mål” har vi også inddelt klasserne ud fra trinmål efter hvad eleverne almindeligvis skal kunne inden for området efter 2. klasse, efter 4. klasse, efter 6. klasse og efter 9. klasse.

1. FORMÅL

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse). I 0. klasse arbejdes der med bogstavindlæring og sproglig opmærksomhed, som en forløber for selve danskfaget.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

Kernen i faget er dansk sprog og litteratur.

Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget dansk, og når dansk indgår i tværgående emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at elverne kan:

-          forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog,            tekster og andre udtryksformer.

-          tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige            kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier.

-          opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om            kommunikation

-          opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den            personlige, sociale og kulturelle identitet.


2. UDVIKLINGEN I UNDERVISNINGEN


Trinmål efter 2. Klasse


Det talte sprog

-          bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse

-          fortælle, hvad de er optaget af og udtrykke sig på forskellige måder

-          bruge kropssprog, rekvisitter og stemme som udtryksmiddel

-          lytte aktivt


Det skrevne sprog – læse

 -          læse lette tekster, herunder egne og andres, uden hjælp og bruge forskellige læsestrategier             såsom: at gætte kvalificeret ud fra første bogstav, første stavelse, billeder og sammenhæng i             sætningen

-          genfortælle handlingen i en tekst

-          gengive tekster i dramatisk form


Det skrevne sprog – skrive

-          skrive enkle tekster om egne oplevelser, samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster

-          stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster

-          skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift

-          begyndende kendskab til computeren som skriveredskab


Sprog, litteratur og kommunikation

-          kende til forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion

-          kunne bruge sproget i forskellige situationer, såsom: konfliktløsning, underholdning og

           formidling af viden

-          at være opmærksom på sprogets poetiske funktion, f.eks. rim og remser

-          have kendskab til at der er forskel på det talte og det skrevne sprog

-          have elementært kendskab til sproglige virkemidler, såsom sammenligning og bogstavrim

-          have kendskab til, at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster

-          have kendskab til, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier

-          samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelser og forståelse

-          tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer


Trinmål efter 4. klasse

 

Det talte sprog

-          bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse

-          udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, fortælling, oplæsning, interview og            drama og oplyse om fagligt stof

-          give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden

-          bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel

-          bruge rekvisitter, såsom plancher, transparenter og power point præsentationer

-          lytte aktivt og følge op med spørgsmål

-          fungere som ordstyrer i en mindre forsamling, f.eks. ved foredrag


Det skrevne sprog – læse

-          læse sikkert og med god forståelse

-          udvælge og læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen

-          at kunne skimme en tekst for vigtige oplysninger

-          læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form

-          finde information i forskellige medier


Det skrevne sprog – skrive

-          skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser

-          skrive kronologisk

-          skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer

-          bruge skrivning som hjælpemiddel i andre sammenhænge såsom logbog og dagbog

-          give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål

-          skrive refererende, beskrivende og berettende

-          følge lydregler i egen stavning samt bruge navneord, udsagnsord og tillægsord i korrekt            bøjningsform i egne tekster

-          kunne skrive sammenbundet letlæselig grundskrift

-          skrive på computer

-          anvende grundlæggende tekstbehandling og søge på internettet

-          bruge illustrerende billeder i egne tekster

-          bruge afsnit, sætte punktum og spørgsmålstegn samt markere replikker i egne tekster


Sprog, litteratur og kommunikation

-          kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion

-          kunne bruge sproget i forskellige situationer, såsom: konfliktløsning, underholdning og            formidling af viden

-          at være opmærksom på sprogets poetiske funktion, f.eks. rim og remser

-          have viden om sproglige virkemidler

-          vide, hvad en sætning er, og kende til forskellige ordklasser

-          have viden om forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog

-          have kendskab til, at litteratur og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders holdninger            og værdier, og kunne sammenligne med deres egne værdier

-          samtale om tekster og andre udtryksformer både ud fra umiddelbar oplevelse og forståelse og            ud fra elementært kendskab til faglige begreber

-          kende til og kunne tale med om genre, hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre            udtryksformer

-          udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form

-          søge information på forskellige måder

  

Trinmål efter 6.klasse


Det talte sprog

-          bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og            fremførelse

-          udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information,            fortælling, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof

-          udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form

-          bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre

-          bruge rekvisitter, der støtter kommunikationen (f.eks. stikord, plancher og power point)

-          lytte aktivt og følge op med spørgsmål

-          fungere som ordstyrer i en mindre forsamling, f.eks. ved foredrag


Det skrevne sprog – læse

-          læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning

-          bruge forskellige læsemåder – kunne skimme en tekst for vigtige oplysninger og kunne nærlæse

-          fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning

-          læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form

-          læse lette og korte tekster på svensk og norsk


Det skrevne sprog – skrive

-          skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i en kronologisk            form

-          indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst

-          skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer

-          bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge såsom logbog og dagbog

-          give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning

-          skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende

-          bruge navneord, udsagnsord, tillægsord og stedord i korrekt bøjningsform i egne tekster

-          bruge regler for sammensætninger

-          bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol på computer

-          kunne skrive en sammenbundet letlæselig grundskrift med passende hastighed

-          skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik

-          bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation

-          bruge afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster


 Sprog, litteratur og kommunikation

-          have viden om forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion

-          kunne bruge sproget i forskellige situationer, såsom: konfliktløsning, underholdning og            formidling af viden

-          at være opmærksom på sprogets poetiske funktion, f.eks. rim og remser

-          have viden om betydningen af sproglige virkemidler

-          skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om            forskellige ordklasser og deres funktion i sproget

-          have indsigt i forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog

-          have kendskab til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler            den tid, den er blevet til i

-          finder udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra            forskellige tider

-          fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar            oplevelse

-          gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold og temaer i            tekster og andre udtryksformer

-          udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form

-          søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne


Trinmål efter 9.klasse


Det talte sprog

-          bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion

-          fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke            rekvisitter der bedst støtter hensigten

-          udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form

-          bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og            kommunikationssituation

-          bruge rekvisitter, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af manuskript

-          lytte aktivt og forholde sig åbent, kritisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling

-          fungere som ordstyrer ved mindre forsamlinger, f.eks. ved fremlæggelser

-          forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem            nabosprogene

 

Det skrevne sprog - læse

-          læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning

-          benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet – skimme og nærlæse

-          fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og            notater

-          læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form

-          læse norske og svenske tekster     


Det skrevne sprog – skrive

-          vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet

-          skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i            en form, der passer til situationen

-          skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og            reflekterende

-          indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med            kommunikationen

-          styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst

-          forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster

-          bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andre tekster

-          bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol på computer

-          bruge afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster

-          anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation

-          skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed

-          skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik

-          give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster

-          bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog,            hurtigskrivning og notater


Sprog, litteratur og kommunikation

-          bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning,            argumentation, manipulation og formidling af viden

-          gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler samt sprogets poetiske funktion

-          gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation

-          forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og            andres tekster

-          kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget

-          anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler            den tid, den er blevet til i

-          kende til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed

-          vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre            udtryksformer fra forskellige tider

-          fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar            oplevelse som analytisk forståelse

-          kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion

-          gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og            motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer

-          udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form,            der passer til situationen, samt i dramatisk form

-          søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde,            der er mest hensigtsmæssig


3. EVALUERING

I indskolingen er der løbende evaluering af den enkeltes faglighed. Der afholdes to skole/hjemsamtaler og et forældremøde om året. Samtidig anvendes følgende tests:


      0.  kl.: DLB-prøve i november og maj.

  1. kl.: OS64 i maj.
  2. kl.: OS64 i november + OS120 og ST-prøve i maj.
  3. kl.: OS120 i november + SL60 og ST-prøve i maj.

 

På mellemtrinet er der løbende evaluering af den enkelte elevs arbejdsindsats og faglighed. Der er en årlig skole/hjemsamtale samt et forældremøde. Elevens arbejdsindsats og faglighed vurderes særskilt og sendes skriftligt til hjemmet i november/december og april/maj. Samtidig anvendes følgende tests:


  1. kl.: SL60 i november + SL40 og ST-prøve i maj.
  2. kl.: SL40 i november + LÆS5 og ST-prøve i maj.
  3. kl.: TL1 i starten af skoleåret og ST-prøve i maj.

 

I overbygningen er der løbende evaluering af både den enkelte elev og af klassen. Der er en årlig skole/hjemsamtale samt et forældremøde. Der gives karakterer to gange om året (november/december og april/maj), hvor elevens arbejdsindsats og faglighed vurderes og sendes skriftligt til hjemmet. I 8. og 9. klasse afholdes der terminsprøver, og 9. klasse afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve. Samtidig anvendes følgende tests:


  1. kl.: TL2 i starten af skoleåret og ST-prøve i maj.
  2. kl.: TL3 i starten af skoleåret og ST-prøve i maj.
  3. kl.: TL4 i starten af skoleåret.


 

4. SLUTMÅL

Danskundervisningen står mål med slutmålene i ”Fælles Mål”.


5. MATERIALER OG ARBEJDSMETODER

Til opfyldelse af færdigheds- og kundskabsområderne har vi valgt at benytte følgende materialer:


0.klasse: Til bogstavindlæring og sproglig opmærksomhed generelt anvendes: ”Mini Fandango –               Bogstavlydbog” (Gyldendal) samt ”Bogstavhuset” (Dansklærerforeningen).

1.klasse: Til videre bogstavindlæring anvendes: ”Den første læsning – bogstavbogen” (Alinea).

Fra midten af 1.klasse og til og med 2. klasse anvendes: ”Den første læsning – læsebog og arbejdsbog” (Alinea). Indskolingen anvender også ”Kiwikassen” (Alinea) til værkestedsundervisning.


I 3. - 6.klasse anvendes Gyldendals system: ”Fandango” som grundsystem.

Dette er opbygget omkring forskellige danskfaglige genrer og områder, som: Personkarakteristik, miljø, komposition, virkemidler, fortælleforhold og synsvinkler, tema og intertekstualitet, et forfatterskab, film m.m. Alle disse områder er med til at styrke elevernes litteratur- og fiktionskompetence.

Der er arbejdsbøger med relevante opgaver knyttet til systemet, ligesom systemet har en hjemmeside med opgaver og interviews med forfattere og lign.

Systemet lægger op til, at den deciderede læsetræning trænes i selvvalgte frilæsningsbøger, som der læses i både i skolen og hjemme – så vidt muligt hver dag.

Derudover inddrages praktisk/musiske aktiviteter såsom skuespil, rollespil, musicals og lign.

Ekskursioner samt gæstelærere kan yderligere være medvirkende til at belyse undervisningens indhold.

For at tilgodese det skriftlige yderligere arbejdes der også isoleret med skriftlig fremstilling og retstavning. Dette gøres bl.a. via STAV-systemet (Dansk psykologisk forlag), som bruges i 2. – 9. klasse. Endvidere anvendes i 2. og 3. klasse ”Sikker stavning” (Gyldendal).

Materialet: ”Dansk direkte” og ”Ny skriftlig for…” anvendes også varierende på de forskellige klassetrin. ”Ny diktat for alle” (Gyldendal) og ”Retskrivningsøvelser” (Gullhøj) anvendes som diktatmateriale på mellemtrinnet og i udskolingen. I udskolingen anvendes yderligere FSA-opgavesæt inden for både stavning, læsning og skriftlig fremstilling.


I 7. - 9.klasse anvendes ikke noget decideret bogsystem. I stedet arbejdes der i genrer og temaer med henblik på afgangsprøverne, hvor elevernes analyse-, fortolknings- og perspektiveringsfærdigheder styrkes.

For at tilgodese det skriftlige arbejdes der målrettet med skriftlig fremstilling og retstavning. Ligesom læsningen tilgodeses med henblik på den afsluttende læseprøve i 9. klasse.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret, individuelt-, par- og gruppearbejde.


Projektopgaven

Som forberedelse af projektopgaven i 9.klasse, har vi valgt også at lade eleverne i 6., 7. og 8. klasse udarbejde en projektlignende opgave.


6. ELEVENS ALSIDIGE OG PERSONLIGE UDVIKLING

Mange af danskfagets discipliner, såsom: Analyse og fortolkning af litteratur, fremlæggelser, praktisk/musiske aktiviteter, perspektivering af tekster og det tværfaglige arbejde er stærkt medvirkende til elevens alsidige og personlige udvikling.

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer