Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets ”Fælles Mål” (2009). Der er dog visse områder, vi har valgt at vægte på et andet trin, end ”Fælles Mål” har gjort. Dette kommer til udtryk i nedenstående.

1. FORMÅL

 Vi henviser til ”Formål for faget” beskrevet i ”Fælles Mål”.


2. UDVIKLINGEN

Trinmål efter 4. klasse

Vi henviser til ”Trinmål” beskrevet i ”Fælles Mål” med undtagelse af:

I dette trin kommer vi sporadisk ind på disse emner. En mere grundig indføring af dette sker først på næste trin.

Trinmål efter 7. klasse

Vi henviser til ”Trinmål” beskrevet i ”Fælles Mål”.


Trinmål efter 9. klasse

Vi henviser til ”Trinmål” beskrevet i ”Fælles Mål”.


3. EVALUERING

Igennem hele engelskforløbet evalueres elevens faglige standpunkt. Dette standpunkt meddeles til de årlige skole-hjemsamtaler og via standpunktsudtalelser tre gange om året.

I 6. klasse foretages en større evaluering af den enkelte elevs formåen indenfor disciplinerne: Lytte, læse, grammatik og skriftlig formulering.

I 7. og 8. klasse foretages løbende test i lytte- læse og sprog/grammatikfærdigheder som en forberedende øvelse til afgangsprøven i 9. klasse.

Endvidere arbejdes der i 8. klasse med at udarbejde og fremlægge en outline indenfor et selvvalgt emne som forberedende øvelse til afgangsprøven i 9. klasse.

9. klasse afsluttes med folkeskolens afgangsprøve.


4. SLUTMÅL                                                                                                     

Vi henviser til ”Slutmål” beskrevet i ”Fælles Mål”.


 5. MATERIALER OG ARBEJDSMETODER

Til opfyldelse af disse trin- og slutmål har vi valgt at benytte os af følgende materialer og arbejdsmetoder:


3. Klasse:

Vi har i mange år haft engelsk i 3. klasse på skemaet, hvorimod folkeskolen først kom med i skoleåret 2004/2005. Vi kaldte faget for: ”Engelsk for sjov”, idet det skulle opfattes, som en sjov indgang til faget og den ”rigtige” undervisning i 4. klasse. Nu da faget er blevet obligatorisk i folkeskolen, ønsker vi ikke længere at kalde det engelsk for sjov, men faget skal dog stadig primært være præget af sjove aktiviteter, som passer til børnenes alder og perceptionsniveau. Man kan nærmest betragte faget på dette klassetrin, som en slags børnehaveklasse forud for engelskundervisningen i 4. klasse.

Vi anvender materialet: ”Here comes superbus 1” (Macmillan – The english center), som består af en Pupils book og tilhørende Activity book. Derudover er der CD’er, video, plakater og flashcards. Den er inddelt i emnerne: My birthday, My body, My clothes, My family, My favourite story, My school og My house.

Alle disse emner indeholder en historie, som er introduktion til selve emnet. Denne historie høres, gennemgås og oversættes. Derefter er der utallige aktiviteter tilknyttet, således at de nye ord gennemgås, indlæres og forstås. Gennem disse aktiviteter opnår eleverne et vist ordforråd, således at de bliver i stand til at forstå og kan kommunikere om: Sig selv, familien, kroppen, farver, tal, alfabetet, dage, hverdagsagtige navneord, ting i klassen, mest anvendte tillægsord, forholdsord, ubestemte og bestemte kendeord, ental og flertal osv.

Meget af undervisningen ”leges” ind via sproglege, sange, sanglege, spil, tegninger, video, rollespil osv.

Undervisningen vil selvfølgelig være meget lærerstyret og decideret klasseundervisning i starten, da børnene intet kender til faget og sproget. Men efterhånden som de lærer nogle forskellige ord og vendinger, så vil de blive i stand til at kommunikere med hinanden i par eller grupper, lave selvstændige skriftlige opgaver i par eller individuelt i Activity bogen og på kopisider, spille spil, lege sproglege osv.

Det vigtigste i denne fase af undervisningen er, at eleverne anvender sproget. At de tør bruge det, blive fortrolige med det og blot kaste sig ud i det. Udtalen og grammatikken er ikke det vigtigste på dette tidspunkt.


4. og 5. Klasse:

På disse to klassetrin anvendes systemet: ”Friends” (Longman – The english center), som består af en Students book og en Activity book. Derudover er der CD’er med bogens lytteøvelser på, samt en lærerbog med ekstraaktiviteter. ”Let’s do it” anvendes som supplerende arbejds/grammatikbog.

I 4. klasse anvendes ”Friends starter”, som er inddelt i forskellige emner. Disse emner går i forlængelse af emnerne i ”Here comes Superbus 1” og udbygger disse i ordforråd, sætningslængde og grammatik. Den indeholder naturligvis også nye emner, såsom: Countries, English around the world, Musical instruments, Food and drink, Pop stars, Sports, Holidays osv.

I 5. klasse anvendes ”Friends 1”, som ligeledes er inddelt i emner. Disse bygger igen videre på emnerne i ”Friends starter”, og indeholder derudover bl.a. emner, som går tæt på: Britiske øer, London, højtider og nogle gennemgående skønlitterære historier omkring ”The Monster of Norland” og ”The Mystery of Blackdown Wood”.

Ligesom i “Superbus systemet” er emnerne bygget op omkring en starthistorie, som lyttes til, læses og oversættes. Dernæst kommer en masse aktiviteter, som træner de nye ord, gennemgår grammatiske vendinger, udtale, forståelsesmæssige aspekter osv. Disse aktiviteter ”trænes” videre via udvalgte sider fra Activity bogen, som også har ”Revisions-” (Repetition) og ”Check yourself” sider, hvor eleven får afprøvet, om de nye ting sidder fast.

Der lægges stadig vægt på de basale begreber og de, for eleverne, nære ting i hverdagen.

Det er vigtigt, at eleverne, i løbet af disse år, tilegner sig et ordforråd og dermed evnen til selv at konstruere kortere og efterhånden længere sætninger. Derudover arbejdes der med at beskrive billeder og handlinger. Der arbejdes også med lyttefærdighed bl.a. gennem brug af video, CD og lærerens fortælling.

Læsning af korte og sproglige enkle tekster ofte med støtte i billeder og cd vil også blive praktiseret.

Den skriftlige side af faget kommer til at ske i form af de aktiviteter, som knytter sig til Activity bogen og Let’s do it.

Udtale, rytme og intonation er andre dimensioner i faget, som der vil blive sat fokus på.

I løbet af 5. klasse øges elevernes bevidsthed om sproget, og de begynder at lære grundlæggende grammatiske begreber og mønstre, ligesom de begynder at have lektier for i faget.

Undervisningen vil fortsat fortrinsvist være lærerstyret klasseundervisning, men

individuelt-, par- og gruppearbejde vil i højere grad forekomme i takt med elevernes øgede færdigheder.

For at tilgodese læsningen, vil der i løbet af skoleåret blive læst frilæsningsbøger  som  bearbejdes på forskellig vis.


6. og 7. Klasse:

Der arbejdes ud fra grundbogen: ”The New Choice” og tilhørende Workbook  i 6. og 7. klasse. Desuden anvendes ”Let´s do it - 3 & 4” til grammatik.

På disse to klassetrin foregår undervisningen meget efter grundbogen med læselektier samt forskellige skriftlige og grammatiske lektier. Det er en selvfølge, at der differentieres, og at der er forskellige krav til eleverne, også hvad lektier angår.

Samfundsrelevante emner vægtes i stigende grad.

Som et indslag i den mere traditionelle undervisning er der, på 6. klassetrin, indlagt en periode, hvor der arbejdes med emnet: London. Til dette formål er der indkøbt video materialet ”Friends in London” (Longman), og der arbejdes her intensivt med elevernes lytteforståelse.  Der vil ligeledes være perioder, hvor den individuelle læsning vægtes.

I 7. klasse er der indlagt et noget mere omfattende forløb med fokus på Australien. Til dette forløb anvendes som grundbog: ”Welcome to Australia”, samt en selvkonstrueret arbejdsmappe med opgaver til de læste tekster samt arbejde med internettet.

Dette forløb munder ud i elevernes eget miniprojekt med selvvalgt emne. Eleverne får en karakter, som gives for arbejdsindsats, skriftlig opgave og fremlæggelse. De får ligeledes en individuel respons.

 


8. og 9.klasse:

Undervisningen på disse to klassetrin er emneorienteret, og tager afsæt i Grundbogen ”A Piece of Cake” 2 og 3 samt tilhørende ”Learner’s Guide” (Alinea). ”Let’s do it!” 4,5 og 6 (Delta) bruges fortsat til indøvelse af den gramatiske disciplin.

Der veksles mellem fælles klasseundervisning og individuel- og/eller gruppearbejde.

Det tilstræbes, at eleverne igennem undervisningen udvikler sig henimod at være ”studerende” frem for at være elever. I 9.klasse lægger undervisningen således op til en høj grad af selvstændig ansvarstagen.

Undervisningen i 8.klasse lægger  op til en fortsættelse/ videre udbygning i 9.klasse, hen imod eksamen og de forskellige  eksamens discipliner (skriftlig som mundtlig) øves jævnligt på begge klassetrin.

Der arbejdes med mundtlige fremlæggelser, heriblandt foredrag og skriftlige afleveringer.

Der foretages løbende test af gramatik og sprogbrug ligesom der på begge klassetrin foretages prøveeksamen i skriftlig engelsk..

Der arbejdes med digte, noveller, sange, film, fakta- og fiktions tekster indenfor de forskellige emner. Emnerne omhandler kultur og samfundsforhold i forskellige engelsktalende lande og indeholder især i 9.klasse en del problemstillinger og konfliktområder, som eleverne skal forsøge at forholde sig til.

 

6. ELEVENS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING

Mange af engelskfagets discipliner såsom samtale i mindre eller større grupper, praktisk- musiske aktiviteter, indsigt i andre kulturer og perspektivering til egen, diskussion af samfundsforhold, bevidsthed om eget sprog i forhold til det engelske m.m. er stærkt medvirkende til, at elevens alsidige personlige udvikling styrkes.

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer