Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Fysik/kemi

Fysik/kemi er et obligatorisk fag fra 7.-9. klasse og udgør et trinforløb.

1. Fagformål:

Eleverne skal i faget fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi.

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser, blandt andet ved laboratorie- og feltarbejde. Elevernes interesse og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere.

Stk. 3. Eleverne skal opnå erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknologi skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt. 

2. Udviklingen i undervisningen:

Undervisningen står mål med ”De nye fælles mål” for alle elever.

Færdigheds- og vidensmålene er inddelt i faserne 1-3, men ikke knyttet til bestemte klassetrin:

 Undersøgelser i naturfag

 Stof og stofkredsløb

 Partikler, bølger og stråling

 Energiomsætning

 Jorden og Universet

 Produktion og teknologi

 Formidling

 Argumentation

 Ordkendskab

 Faglig læsning og skrivning


3. Evaluering:

Der er løbende evaluering af både den enkelte elev og klassen. Der er et forældremøde og en skole/hjem-samtale årligt og der gives karakterer to gange årligt.

Der anvendes følgende test:

”Tjek på fysik/kemi i 7.-9. klasse”

”Fysik-kemi-tjek.dk”

9. klasse afsluttes med folkeskolens prøver (9.-klasseprøve)

 

4. Kompetencemål efter 9. klasse:

 Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi

 Modellering: Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi

 Perspektivering: Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

 Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi

Undervisningen står mål med ”De nye fælles mål” (forenklede fælles mål).


5. Materialer og arbejdsmetoder:

Til opfyldelse af færdigheds- og vidensmål har vi valgt at benytte følgende materialer og arbejdsmetoder:

7. klasse: Som grundbog bruges ”Ny Prisma 7” med tilhørende kopimapper A og B, suppleret med andre materialer fra bl.a. EMU.

8. klasse: Som grundbog bruges ”Ny Prisma 8” med tilhørende kopimapper A og B, suppleret med andre materialer fra bl.a. EMU.

9. klasse: Som grundbog bruges ”Ny Prisma 9” med tilhørende kopimapper A og B, suppleret med andre materialer fra bl.a. EMU.

7.-9. klasse: Clio.dk: ”Fysik-kemi-timen”

Undervisningen vil veksle mellem klasseundervisning, gennemgang af teori, demonstrationsforsøg, elevforsøg i grupper, skriftlige opgaver, løbende evaluering, prøver og tests.

 

6. Elevens alsidige personlige udvikling:

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige forudsætninger og er sammen med fagets mange forskellige discipliner med til at styrke elevens alsidige og personlige udvikling. Det tilstræbes at den enkelte både kan arbejde selvstændigt og indgå i gruppearbejde i forbindelse med laboratorieopgaver og forsøgsopstillinger.Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer