Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Der undervises i musik på 0., 1., 2., 3. og 4. klassetrin.

1.      Formål:

Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for selvstændigt at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

Stk. 2. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.


 2.      Udviklingen i undervisningen:

Udviklingen i undervisningen på 0. og 1. klassetrin

 Musikudøvelse

Undervisningen tager udgangspunkt i børns umiddelbare lyst til at bruge krop og stemme.

Lege og legelignende aktiviteter, der udvikler elevernes pulsfornemmelse, opmærksomhed og samarbejde, indgår som et væsentligt element i undervisningen især i første del af forløbet. Elevernes pulsfornemmelse opbygges ved instrumentledsagelse til de vokale aktiviteter samt gennem rytmelege, sanglege og danse.

Med henblik på at styrke elevernes bevidsthed om egen stemme og sikkerhed i intonation foregår fællessangen fortrinsvis uakkompagneret eller med diskret akkompagnement. Sangene synges i et passende lyst stemmeleje afpasset efter deres karakter, og eleverne opfordres jævnligt til at synge små solistiske passager. Elevernes intonation styrkes gennem arbejde med vekselsang og ekkosang.

Det er vigtigt for elevernes stemmebevidsthed, at de udfolder sig kreativt, legende og eksperimenterende med stemmens mangfoldige udtryksmuligheder.


Musikforståelse

Undervisningen tager udgangspunkt i børns lyst til at forholde sig aktivt handlende til musik. For at eleverne kan overskue musikkens forløb og bevare opmærksomheden, bør de musikeksempler, der præsenteres, som hovedregel være korte og indeholde tydelige strukturtræk. Undervisningen i musikforståelse bygger overvejende på aktiviteter som lyttelege, gættelege og imitationslege.

Når eleverne udtrykker musikoplevelse i ord, billeder og bevægelse, vil de ofte være styret af deres associationer frem for opmærksomhed på musikkens strukturelle egenskaber. Der tales om sammenhængen mellem de forskellige tolkningsudtryk og forhold i musikken.

De grundlæggende musikalske elementer gøres konkrete for eleverne gennem lege og i forbindelse med musikudøvelse.

Gennem visualisering af forskellige lydforløb udvikler eleverne forståelse for, at musikalske forløb kan skrives ned på forskellig måde.


Trinmål

Efter 1. klassetrin

 

Musikudøvelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:


Musikforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:


Udviklingen i undervisningen på 2., 3. og 4. klassetrin

Musikudøvelse

Arbejdet med musikudøvelse skal ud over det teknisk-musikalske også skærpe elevernes bevidsthed om den enkeltes betydning for det musikalske fællesskab, herunder vigtigheden af, at forskellige roller varetages på lige fod.

I sangrepertoiret indgår væsentlige sange fra den kulturelle tradition, også selvom sangteksterne ikke umiddelbart er let forståelige for eleverne.

Eleverne bevidstgøres efterhånden om, at sange alt efter deres karakter fordrer forskellig stemmekvalitet, udtryk og sangstil. Der arbejdes med at udvide stemmens toneomfang og at bruge kroppen hensigtsmæssigt til støtte for sangstemmen. De rytmisk prægede sange forstærkes i stigende omfang med mikrofon.

I arbejdet med at styrke intonation og stemmekvalitet synger eleverne i mindre grupper. Det sker typisk i forbindelse med sammenspil og den almindelige fællessang, hvor nogle vers kan udpeges som gruppevers. Arbejdet med flerstemmig sang udvikles fra anvendelse af enkle overstemmer i form af korte strofer til over- eller understemmer af mere selvstændig karakter.

Arbejde med traditionelle og rytmiske fællesdanse er med til at stimulere elevernes musikoplevelse, musikalitet, fællesskab og samarbejde.

 

Musikforståelse

De musikeksempler, der præsenteres for eleverne, skal fortsat være forholdsvis korte med klare strukturelle særpræg. Præsentationen sker hovedsageligt gennem elektroniske medier, men indimellem også som levende musik.

Eleverne vil fortsat udtrykke deres musikoplevelse ud fra associationer, men opmærksomheden rettes i stigende omfang mod væsentlige strukturelle træk ved musikken.

I forbindelse med musiklytning og gennem lærerens fortælling får eleverne et begyndende indblik i musikkens historie.

Arbejdet med musiklære bør i høj grad knyttes til elevernes musikudøvelse. I valg af musikalsk indhold skal der derfor tages højde for, at musiklæren tilgodeses. Almindelig musikalsk fagterminologi indføres og anvendes efterhånden i alle sammenhænge i musikundervisningen.

I forbindelse med musikudøvelse får eleverne kendskab til skolens musikinstrumentarium, mens kendskab til et bredere udvalg af instrumenter knyttes til musik, der præsenteres indspillet, ved gæstelærer eller ved skolekoncerter.

Med udgangspunkt i elevernes oplevelser og erfaringer med musik i forskellige sammenhænge gøres de bevidste om, at musik har en betydning og spiller en rolle både i den enkeltes liv og i samfundslivet.


Trinmål

Efter 4. klassetrin


Musikudøvelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:


Musikforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:


3.      Evaluering:

I forbindelse med undervisningens planlægning og tilrettelæggelse må man overveje, hvordan det kan sandsynliggøres, at de mål, man har sat for undervisningen, er opfyldt. I betragtning af fagets samlede tidsramme bør evalueringen så vidt muligt foregå som en integreret del af den fortløbende undervisning.

Vægtningen af sammenhæng i evalueringen er desuden af betydning for, at eleven opfatter en vurdering og værdsættelse som meningsfuld, hvilket er afgørende for, at evalueringen kan tjene som et værktøj for elevens videre læring.

Som i alle andre fag er lærerens notater på baggrund af iagttagelser og samtaler med eleverne en meget anvendelig evalueringsform.

Eleverne bør i vidt omfang inddrages i evalueringen, så de kan forholde sig meningsfuldt til den udvikling, der finder sted.


4.      Slutmål:

Efter 4. klassetrin

 

Musikudøvelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:


Musikforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 

5.      Materialer og arbejdsmetoder:

Materialerne i musikundervisningen er et udpluk fra diverse sangbøger, undervisningsmaterialer, nodehæfter, cd’er og lign.

Undervisningen er primært klasseundervisning. Nogle aktiviteter opfordrer til parvis arbejde og sidst i forløbet arbejdes i grupper i forbindelse med projekt.


6.      Elevernes alsidige og personlige udvikling:

Mange af musikfagets discipliner, såsom: musikudøvelse, musikforståelse og evaluering er stærkt medvirkende til elevens alsidige og personlige udvikling.  

 

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer