Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Bjarne Møller Pedersen

Møllestensparken 49

4300 Holbæk

Tlf.: 61 50 14 14

E- mail: bjarnemp1@gmail.com

Tilsynserklæring

vedr. Friskolen Øster Egeborg 2017-2018

v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Bjarne Møller Pedersen


Grundlag

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af ”Bekendtgørelse af lov om friskoler og private

grundskoler m.v.” af 25. februar 2013 (LBK nr. 166 af 25/02/2013), kapitel 3 om certificeret tilsyn,

hvor der i § 9b er beskrevet krav til og valg af tilsynsførende og i § 9d om den tilsynsførendes

opgaver.

Formålet med tilsynet er at føre tilsyn med elevernes standpunkt i fagene dansk,

matematik og engelsk, samt skolens samlede undervisningstilbud ud fra en

helhedsvurdering af, om skolen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet skal endvidere påse, at skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt tilse at undervisningssproget er dansk.

Dog er regelgrundlaget blevet ændret. Dette har bl.a. medført ændringer i bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler og i bekendtgørelsen om ministeriets skærpede tilsyn med de frie skoler. Loven og de ajourførte bekendtgørelser trådte i kraft 6. januar 2017.


Hovedelementerne:

En tilsynsførende må ved lovens ikrafttræden d. 1. januar 2017 ikke føre tilsyn med flere end 5 skoler.

En tilsynsførende må fremover højst være tilsynsførende ved den samme skole i 6 år inden for en periode på 11 år.

En tilsynsførendes valgperiode – der fastsættes af forældrekredsen - må pr. 1. januar 2018 højst være 2 år.

Fremover skærpes kravene til den tilsynsførendes habilitet og valgbarhed.

Ny digital tilsynserklæring. Tilsynserklæring skal indsendes 1. maj -30. juni via Tilsynsportalen.

Jeg er valgt på den ordinære generalforsamling den 27.april 2017.

Jeg har certifikat som tilsynsførende udstedt af Kvalitet-og Tilsynsstyrelsen på vegne af Undervisningsministeriet og har deltaget på gencertificeringskursus den 1. februar 2018 og har dermed gældende certifikat for de kommende 5 år.

 På denne baggrund udtaler jeg mig derfor som certificeret tilsynsførende.


Den tilsynsførendes opgave

Den tilsynsførende skal aflægge mindst et årligt tilsynsbesøg på skolen og overvære undervisning svarende til mindst en hel skoledag.

Tilsynet skal omfatte de forskellige fagkredse (de humanistiske fag, de naturvidenskabelige og de praktisk-musiske fag), ligesom skolens undervisningsplaner skal drøftes med skolens leder og

lærere.

Endelig skal der foretages en vurdering af de anvendte undervisningsmaterialers faglige og pædagogiske kvalitet.


Tilsynets har i skoleåret 2017-2018 omfattet


Gennemlæsning og tolkning af alle tilgængelige eksterne informationer om skolen på skolen hjemmeside.

Møder med skoleleder og personale.

Deltagelse i generalforsamling 27/4 2017.

Deltagelse i en undervisningsdag den 10/10 2017.

Deltagelse i en undervisningsdag den 21/3 2018.

Generalforsamling den 25. april 2018.


Indledning

Jeg bliver mødt med faglighed og åbenhed, når jeg gennem observationer og sparring med skolen leder, medarbejdere og elever indsamler informationer og viden om skolen.

Vores samarbejde er fokuseret og på alle måder professionelt og udmønter sig i en konstruktiv sparring om alle relevante forhold knyttet til skolen, skolen drift og udvikling.

Skolens bestyrelse og skolens ledelse vurderes ud fra deltagelse i generalforsamlingerne og besøg på skolen til at være faglig kompetent, økonomisk ansvarlig og præget af stor viden og indsigt. Skolens økonomiske viden og indsigt er god. Alle nyskabelser og forandringer er finansierede og velgennemtænkt. Det er altid rart at besøge Friskolen Øster Egeborg, hvor dagen altid starter med en sang.


Om undervisningen

Grundlaget for undervisningens tilrettelæggelse relaterer sig til de regler og bestemmelser, der gælder for indholdet og omfanget af undervisningen i folkeskolen. Endvidere kan man på skolens hjemmesider læse om temaer i undervisningen.

Skolen har et spor og har hvert sommer ført elever til 9. klasse til afgangsprøve. Skolen har et stabilt elevtal. For at styrke elevernes netværk deltager skolen i et friskolenetværk og har en tysk venskabsskole Greenhouse School.


Om undervisningen generelt

Jeg deltog i sidste års meget velbesøgte generalforsamling.  Formanden kunne berette om ny tilbygning til SFO, et økonomisk overskud og stabilt elevtal. Afgående tilsynsførende fremlagde en deltaljeret beretning, hvorefter skolelederen fremlagde sin beretning.

10/10 2017 aflagde jeg et tilsyn. Dagen startede med morgenmøde og morgensang. Derefter fik jeg lejlighed til at deltage i natur/teknologi i 5. og 6. klasse samt biologi i 7. klasse. Efter frokostpausen 9. klasse i matematik, hvor eleverne med sikker, rolig og venlig hånd blev ført ind i trigonometriens verden. Historie i 4. klasse, hvor jeg bemærkede, at der var nogle meget gode læsere. Mellem timerne havde jeg mulighed for at tale med eleverne om elevrådets arbejde.

Jeg nåede også at besøg skolens børnehaveklasse, hvor der var en god ro og orden.

21/3 2018

Musikalsk start på dagen. Fællesmorgen og derefter musik i 0. og 1. klasse. Bedre start på et tilsynsbesøg er svært at få.

Ivrige og interesserede 7. klasser arbejdede i fysik med måling af strømstyrke, inden jeg fik mulighed for at se en 4. klasse arbejde meget intenst med novellen ”strandet på en øde ø”.  

Efter frokost fik 7. klasse en gennemgang af deres afleveringsopgave, inden timen blev sluttet af med rumfangsfigurer.


På baggrund af disse tilsyn og mit øvrige virke på og omkring skolen i 2017-18 kan jeg konstatere:

At undervisningen både formelt og reelt er tilrettelagt, gennemført og evalueret ud fra de

gældende overordnede bestemmelser, der er for de enkelte fag udmøntet i undervisningsplaner med mulighed for de justeringer, der er nødvendige for at undervisningen kan tilrettelægges og gennemføres på en inspirerende, varieret og læringsorienteret måde.

At der i undervisningen tages aktuelle emner/temaer op, når det er relevant og i passende omfang.

At der i såvel den almindelige daglige undervisning som i vejledningen til de individuelle opgaver tages udgangspunkt i den enkelte elevs alsidige udvikling og de formelle læringsmål for faget, der er opstillet på det pågældende klassetrin.

At der for eleverne er mulighed for indlæring og øvning af såvel basisfærdigheder, som fordybelse og udfoldelse af fantasi og kreativitet gennem varierede undervisnings- og læringsaktiviteter, (her tænkes også på fordybelsesbåndet om morgenen).

At der er planlagt og gennemført såvel monofaglige som tværfaglige forløb og aktiviteter, der giver mulighed for, at fag og emner/temaer understøtter elevernes alsidige udviklingsmuligheder og øger deres glæde ved at lære.

At undervisningen er målrettet mod såvel videre uddannelse som deltagelse i samfundet på et demokratisk grundlag.


Skolens bygninger og udendørsarealer.

Skolen fremstår som en lille privat skole med et trygt og overskuelig miljø

Skolens udendørsarealer inddrages jævnligt i læreringsmiljøet og giver endvidere eleverne mulighed for bevægelse og leg i pauserne.

Skolen har ansat en pedel.


Konklusionen er

at undervisningen står mål med og lever op til de krav, der stilles i folkeskolen/grundskolen.

at skolen, dens ledelse og ansatte på alle måder understøtter og fremmer elevernes lyst til deltagelse i et demokratisk samfund.

at skolens læringsmiljø og de anvendte læremidler er opdaterede og relevante.

at skolens ansatte er engagerede, professionelle, og didaktisk kvalificerede samt i besiddelse af menneskelig varme og indsigt.

at skolens atmosfære og stemning er god samt, at samarbejdsklimaet er professionelt og godt.
 

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer