Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Friskolen Øster Egesborg skolenummer: 361005

Tilsynsførende: Folkeskolelærer Vibeke Grønbæk, Solbakkevej 15, 4760 Vordingborg

vigr@mail.dk

Det var med stor glæde, at jeg i foråret 2011 blev valgt som tilsynsførende for Friskolen Øster Egesborg. Jeg har kendt skolen igennem flere år, da jeg i kraft af min lærerstilling, har været censor til afgangsprøverne. Allerede den gang var mit første indtryk af skolen særdeles positivt.

Tilsyn:

Tilsynsbesøg i 2011:  1/6 ( idrætsdag for hele skolen).

Tilsynsbesøg i 2012: 29/2, 6/3, 9/3, 13/3, 26/3,

Jeg har fulgt undervisningen i 0 -1. kl.( påske-emne/kreativ), 1. kl. (Dansk), 2. kl. (overværet generalprøven til cirkusforestilling), 6. kl.(idræt), 9. kl.( geografi og tysk).

Jeg har deltaget ved det daglige morgenmøde, hvor alle ansatte deltager. Det er en fornøjelse at deltage i skolens morgensamling, hvor der synges, informeres om dagen eller kommende arrangementer, samt gives lykønskninger til elever eller lærere.

Lovgrundlaget.

I henhold til Lov om friskoler og grundskoler (Friskoleloven) skal den tilsynsførende føre tilsyn med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet skal særligt have fokus på elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. Jeg har som tilsynsførende set på skolen i henhold til bekendtgørelsen af Lov om friskoler og private grundskoler §9 stk.2. Jeg har ved gennemgang af elevernes standpunktskarakterer fra 6.- 9.klasse 2011-12 konstateret, at elevernes standpunkt er meget tilfredsstillende. Jeg skal her bemærke, at jeg finder det positivt, at skolen også giver standpunkt i arbejdsindsats – det giver de elever, der arbejder godt, men har svært ved det faglige, en opmuntring.

Endvidere skal tilsynet vurdere, om skolen overholder Friskolelovens §1, stk 2, hvori der står ”

”Skolerne skal efter deres formål og hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

Desuden har jeg talt med lærere og elever og alle giver udtryk for, at de er glade for skolen og føler, at det faglige niveau og trivsel er i højsæde.

Undervisningsplaner.

Som et redskab til at vurdere om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har jeg gennemgået alle skolens årsplaner for de enkelte fag og de enkelte klassetrin og påset, at de indholdsmæssigt er i overensstemmelse med ”Fælles mål”, som er et sæt af nationale mål for undervisningen i grundskolerne i Danmark. Disse lever både op til skolens mål og undervisningsministeriets krav.

Ved at overvære undervisningen i klasserne, har jeg kunnet konstatere, at der er overensstemmelse mellem årsplanerne og disses praktiske gennemførelse.

Undervisningsmaterialer.

Jeg har kunnet konstatere, at skolen har indkøbt nye computere, og at disse bruges i hverdagens undervisning. Jeg har set undervisningsmaterialerne, der er blevet brugt i de undervisningstimer jeg har fulgt og har desuden i de fleste årsplaner kunnet se hvilke undervisningsmaterialer, der bruges i faget gennem året. Disse var sammenlignelige med de undervisningsmaterialer, der bruges i folkeskolen. Alle undervisningsmaterialer er relativt nye.

Undervisningssproget.

I henhold til Friskolelovens §2,stk 2 er undervisningssproget dansk.

Afslutning.

Jeg har på mine tilsynsbesøg oplevet, hvorledes lærerne i undervisningen har fokus på både hele klassen og den enkelte elev. Den lave klassekvotient gør, at den enkelte elev bliver mere set og hjulpet, hvis der er behov for dette. Jeg har oplevet humoristiske, dygtige og engagerede lærere, som formår at skabe et både børnevenligt og spændende læringsmiljø.

Gennem mit tilsyn har jeg kunnet vurdere, at Friskolen Øster Egesborg drives i fuld overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav i henhold til Friskoleloven, og at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Vibeke Grønbæk.

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer