Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Friskolen Øster Egesborg skolenummer: 361005

Tilsynsførende: Folkeskolelærer Vibeke Grønbæk, Solbakkevej 15, 4760 Vordingborg

vigr@mail.dk

Jeg har i år haft fokus på mellemtrinnet og IT-området. Har talt med eleverne og sekretæren, der i det daglige står for IT-området hvad teknikken angår.

Tilsyn:

Tilsynsbesøg i 2013:

5/3 (dansk i 6 kl) , 6/3 (Biologi i 7kl), 8/3 (Mat 8 kl), 22/3 (eng i 4 og dansk i 7 kl)

Jeg har deltaget ved det daglige morgenmøde, hvor alle ansatte deltager. Det giver den enkelte lærer og leder mulighed for at komme med informationer og hvis der er sygdom i lærerstaben eller lign, så finder man her løsninger sammen. Lærerstaben og lederen virker som et team hvor man løser tingene i fællesskab. Det er stadig en fornøjelse at deltage i skolens morgensamling, hvor der synges, informeres om dagen eller kommende arrangementer, samt gives lykønskninger til elever eller lærere. Jeg imponeres over hvorledes alle synger med og tager del i fællesskabet. En af morgenerne var det 3 klasse, der stod for morgensamlingen og havde forberedt lidt underholdning…Det var dejligt at de hvorledes også de ældste elever bakkede op om dette.

Lovgrundlaget.

I henhold til Lov om friskoler og grundskoler (Friskoleloven) skal den tilsynsførende føre tilsyn med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet skal særligt have fokus på elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. Jeg har som tilsynsførende set på skolen i henhold til bekendtgørelsen af Lov om friskoler og private grundskoler §9 stk.2. Jeg har ved gennemgang af elevernes standpunktskarakterer fra 6.- 9.klasse 2012-13 konstateret, at elevernes standpunkt er meget tilfredsstillende. Jeg skal her bemærke, at jeg finder det positivt, at skolen også giver standpunkt i arbejdsindsats – det giver de elever, der arbejder godt, men har svært ved det faglige, en opmuntring.

Endvidere skal tilsynet vurdere, om skolen overholder Friskolelovens §1, stk 2, hvori der står ”

”Skolerne skal efter deres formål og hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

Desuden har jeg talt med flere elever dette år Jeg bad dem om at fortælle 3 gode ting ved at gå på denne skole og 3 ting de ikke syntes var så godt. Alle giver udtryk for, at de er glade for skolen og føler, at det faglige niveau og trivsel er i højsæde. De gav udtryk for at netop det at man ikke er så mange i klassen, betyder meget for dem – at der altid er tid til at få hjælp fra en lærer. Desuden føler de stort fællesskab med resten af skolen – alle kender hinanden og der bliver taget af en hvis man har problemer.

Undervisningsplaner.

Som et redskab til at vurdere om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har jeg gennemgået alle skolens årsplaner for de enkelte fag og de enkelte klassetrin og påset, at de indholdsmæssigt er i overensstemmelse med ”Fælles mål”, som er et sæt af nationale mål for undervisningen i grundskolerne i Danmark. Disse lever både op til skolens mål og undervisningsministeriets krav.

Ved at overvære undervisningen i klasserne, har jeg kunnet konstatere, at der er overensstemmelse mellem årsplanerne og disses praktiske gennemførelse.

Undervisningsmaterialer.

Jeg har kunnet konstatere, at skolen har indkøbt nye computere, og at disse bruges i hverdagens undervisning. Jeg har set undervisningsmaterialerne, der er blevet brugt i de undervisningstimer jeg har fulgt og har desuden i de fleste årsplaner kunnet se hvilke undervisningsmaterialer, der bruges i faget gennem året. Disse var sammenlignelige med de undervisningsmaterialer, der bruges i folkeskolen. Alle undervisningsmaterialer er relativt nye.

Vedrørende computere i undervisningen, oplevede jeg hvorledes det kan ”drille” med internetadgangen. Dog tror jeg nu ikke at det kun er sådan her i forhold til andre skoler, men man skal være opmærksom på i fremtiden, når flere og flere har deres egne computere/ tablets og telefoner med i skole, at man få ”teknikken” til at fungere optimalt.

Undervisningssproget.

I henhold til Friskolelovens §2,stk 2 er undervisningssproget dansk.

Afslutning.

Jeg har på mine tilsynsbesøg, oplevet hvorledes lærerne i undervisningen har fokus på både hele klassen og den enkelte elev. Den lave klassekvotient, gør at den enkelte elev bliver mere set og hjulpet, hvis der er behov for dette. Jeg har oplevet humoristiske, dygtige og engagerede lærere, som formår at skabe et både børnevenligt og spændende læringsmiljø. Desuden har jeg set det nye hjemkundskabslokale – et rigtig godt lokale med lys og gode arbejdsmuligheder. Det glæder mig også, at skolen deltager i arrangementer i kommunen hvor skolen fik en 1. og 2. plads på STARS…fin reklame for skolen. Det er vigtig med kommunikation mellem skole og forældre…jeg mener at både intra og skolens hjemmeside er med til at leve op til dette mål.

Jeg glæder mig til at deltage i årets sommerfest d.7 juni…endnu et tegn på at man sætter fællesskabet højt på denne skole.

Desuden er jeg nu tilmeldt et kursus for tilsynshavende for er være helt ”klædt på” til opgaven- dette glæder jeg mig til.

Gennem mit tilsyn har jeg kunne vurdere, at Friskolen Øster Egesborg drives i fuld overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav i henhold til Friskoleloven, og at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Jeg glæder mig til endnu et år hvor jeg både udfører mit tilsynsjob, men også er en del af en skole, der sætter fællesskab og faglighed højt.

Vibeke Grønbæk.Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer