Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Friskolen Øster Egesborg skolenummer: 361005

Tilsynsførende: Folkeskolelærer Vibeke Grønbæk, Solbakkevej 15, 4760 Vordingborg

vigr@mail.dk

Tilsyn:

Tilsynsbesøg i 2013-14

17/9 (0.- 1.- 2. og 3.klasse)

Indskolingen arbejdede med temaet ”Natdyr” over 3 dage, hvor der også indgik en overnatning. Tværfagligt projekt hvor eleverne vælger sig ind på værksteder, hvor der arbejdes med henholdsvis dansk, biologi og billedkunst. Eleverne arbejder på tværs af klassetrin.

29/1 2014 (Dansk i 7.kl)

Klassen havde arbejdet med lyrik og enkelte elever læste deres egne digte højt på klassen. Derefter startede et nyt tema ” Norsk og svensk”. Læreren forklarer hvorfor man skal introduceres i de to sprog. Der læses højt på norsk og oversættes. God samtale om på forskellen på norsk og svensk. Samtalen i klassen kommer også til at dreje sig om vi i Danmark skal indføre ”Ny dansk”- altså lydret stavning. Mange gode indlæg fra eleverne.

29/1 2014(engelsk i 5.kl)

Eleverne var i gang med emne om London. Der lyttes og læses til et bånd. Læreren stiller spørgsmål og checker om eleverne har forstået teksten/båndet.

21/3 2014 (Musik i 1.kl)

Timen startes i klassen hvor eleverne, traditionsvis om fredagen, fortæller hvad de skal i weekenden. Derefter går eleverne til musiklokalet. Der startes med rytmeøvelse/motorik. Derefter skal eleverne spille på zylonfoner. Eleverne er to om en og skiftes til at spille. Det går gnidningsfrit og de spiller meget fint.

21/3 2014(Dansk i 1.kl)

Der øves på endelser og eleverne skal finde ord med udvalgte bogstaver. Øvelsen praktiseres som en ”leg” og eleverne er meget på! De får en pause hvor de skal ud i den friske luft og lege lidt.

 21/3 2014 (Matematik 5 kl.)

De arbejder med former/dimensioner og rumfang. Eleverne arbejder selvstændigt og i eget tempo i grupper. De hjælper hinanden og arbejder godt. Der er lektier til dem, de ikke bliver færdige.

21/3 (Engelsk 8.kl)

Eleverne arbejder med at udarbejde en ”outline”. Det er godt at de starter så tidligt med at øve sig på dette, da det jo er et krav i 9.klasse til den mundtlige prøve.

21/3 (Matematik 8.kl)

Timen starter med at et par piger fortæller at de skal undervise 6.klasse i matematik. Derefter oplæg fra lærer om hyppighed og frekvens (sandsynlighedsregning). Matematikbogen er fra Alinea og fra 2013 – et nyt og godt materiale efter min opfattelse. Under tavleundervisningen er eleverne aktive og deltagende. Undervisningen er virkelighedsnær og det gør eleverne aktive. Timen efter arbejder eleverne selvstændigt og de kan vælge at gå udenfor klassen for at arbejde. Det aftales hvornår man møder i klassen igen.


Generelt.

Det er stadig en fornøjelse at deltage i skolens morgensamling, hvor der synges, informeres om dagen eller kommende arrangementer, samt gives lykønskninger til elever eller lærere. Jeg imponeres over hvorledes alle synger med og tager del i fællesskabet.

Der er to terminsprøver for eleverne i 8 – 9.klasse årligt (november og februar) hvor de testes i dansk og matematik. Eleverne gøres på denne måde klar allerede i 8kl. til hvordan en skriftlig prøve afholdes. Opgaverne er tilpasset årgangene.

I år har jeg talt med eleverne vedr. elevrådsarbejdet og gennemgik referatet fra elevrådsmødet d.18 marts. Der var skrevet fint referat og jeg kan fornemme at eleverne tages seriøst og at deres punkter og ønsker er refereret.

Desuden har jeg i overbygningsklasserne lagt mærke til at sproglærerne har skrevet alle ordklasser på dansk og latin på tavlen og at disse ikke må viskes ud. Stor betydning at eleverne kender både de danske og latinske ord for ordklasserne.

 Lovgrundlaget.

I henhold til Lov om friskoler og grundskoler (Friskoleloven) skal den tilsynsførende føre tilsyn med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet skal særligt have fokus på elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. Jeg har som tilsynsførende set på skolen i henhold til bekendtgørelsen af Lov om friskoler og private grundskoler §9 stk.2. Jeg har ved gennemgang af elevernes standpunktskarakterer fra 6.- 9.klasse 2012-13 konstateret, at elevernes standpunkt er meget tilfredsstillende. Jeg skal her bemærke, at jeg finder det positivt, at skolen også giver standpunkt i arbejdsindsats – det giver de elever, der arbejder godt, men har svært ved det faglige, en opmuntring.

Endvidere skal tilsynet vurdere, om skolen overholder Friskolelovens §1, stk 2, hvori der står ”

”Skolerne skal efter deres formål og hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

 Undervisningsplaner.

Som et redskab til at vurdere om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har jeg gennemgået alle skolens årsplaner for de enkelte fag og de enkelte klassetrin og påset, at de indholdsmæssigt er i overensstemmelse med ”Fælles mål”, som er et sæt af nationale mål for undervisningen i grundskolerne i Danmark. Disse lever både op til skolens mål og undervisningsministeriets krav.

Ved at overvære undervisningen i klasserne, har jeg kunnet konstatere, at der er overensstemmelse mellem årsplanerne og disses praktiske gennemførelse.

Undervisningsmaterialer.

Jeg har set undervisningsmaterialerne, der er blevet brugt i de undervisningstimer jeg har fulgt og har desuden i de fleste årsplaner kunnet se hvilke undervisningsmaterialer, der bruges i faget gennem året. Disse var sammenlignelige med de undervisningsmaterialer, der bruges i folkeskolen. Alle undervisningsmaterialer er relativt nye.

 Undervisningssproget.

I henhold til Friskolelovens §2,stk 2 er undervisningssproget dansk.

 Afslutning.

Jeg har på mine tilsynsbesøg, oplevet hvorledes lærerne i undervisningen har fokus på både hele klassen og den enkelte elev. Den lave klassekvotient, gør at den enkelte elev bliver mere set og hjulpet, hvis der er behov for dette. Jeg har oplevet humoristiske, dygtige og engagerede lærere, som formår at skabe et både børnevenligt og spændende læringsmiljø.

Gennem mit tilsyn har jeg kunne vurdere, at Friskolen Øster Egesborg drives i fuld overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav i henhold til Friskoleloven, og at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

I november gennemgik jeg et 3 dages certifikationskursus arrangeret af Privatskolernes sekretariat. Det var meget givende og jeg føler nu, at jeg er helt klædt på til opgaven som tilsynsførende.

Jeg har ikke modtaget henvendelser fra forældre eller andre angående forhold vedrørende undervisningens kvalitet på skolen.

Afslutningsvis har jeg efter tilsyn haft samtaler med skolens leder vedr. undervisningsplaner, materialer og elevernes standpunkter.

 

Certificeret tilsynsførende

Vibeke Grønbæk.Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer