Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Friskolen Øster Egesborg skolenummer: 361005

Certificeret tilsynsførende: Folkeskolelærer Vibeke Grønbæk, Solbakkevej 15, 4760 Vordingborg.


vigr@mail.dk


I henhold til lov om tilsyn i de frie skoler er jeg på generalforsamlingen 2014 blevet bedt om at føre tilsyn med:


 Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk

 At skolens undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 At skolen overholder kravet i folkeskoleloven om at forbedre eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

 At undervisningen er på dansk.

Tilsyn:


Tilsynsbesøg i 2015


Tirsdag 27. januar 2015

Deltager altid i morgens lærermøde hvor meddelelser om eventuelle ændringer af skema eller andre meddelelser gives. Derefter deltagelse i morgensamlingen hvor der gives meddelelser til elever og synges morgensang. Eleverne orienteres om mit besøg på skolen.


1.lektion 6.kl Matematik.

Materiale: Kontext 6 og deres kladdehæfte.

Klassen skal arbejde med RUMFANG og lærer introducerer eleverne til begrebet og hvorfor dette er vigtig at vide og hvad læringsmålet er.

De får derefter en opgave, der er gennemgået på klassen. Eleverne arbejder i små grupper, som de selv har valgt, med opgaven. Nogle af eleverne sidder med læreren og får lidt ekstra støtte til opgaven.


2.lektion 5.kl Dansk

Materiale: Fandango 5.

Eleverne arbejder med læsning, referere og analyse af tekst. Nogle af eleverne læser højt fra deres bog i klassen og andre sidder udenfor i grupper og arbejder med opgaven (læser højt og referer- CL-struktur).

Samtale med nogle af eleverne. Eleverne fremhæver det positive ved små klasser og at de er glade for at gå på skolen.


3. lektion 2.kl Dansk

Materiale: Den første læsebog /Alinea, ”Sikker stavning- Nu STAV fokus” og frilæsningsbøger.

Eleverne arbejder med frilæsning, stavning og alm grammatik i denne lektion.

Eleverne læser højt enkelvis for lærer, mens de andre elever sidder og læser indenad for sig selv.

Når alle elever har læst højt bliver de bedt om at sætte sig på bordet! Lærer laver en ”leg” på tavlen hvor de nævner hundenavne som de kender hvor de derefter skal sætte navnene i alfabetisk orden. Lærer synger ABC-sangen og eleverne siger stop når det rigtige bogstav synges.

Eleverne er med og synes det er sjovt og de fortsætter med andre navne.

Derefter repeterer de navneord og N-ord og T-ord. Alle elever får lov at nævne et ord og det skrives på tavlen.

Eleverne får derefter ca 10 minutter i skolegården (lærer kalder det for ”krudte-af-tid)!!

Da de kommer tilbage, er det tid til diktat, der består af 15 ord med startlyde som f.eks fnug, glasur m.m. Ordene skrives på tavlen og der rettes bagefter.

Efter dette spises der i klassen mens lærer læser op fra bog som de er i gang med.

Eleverne har lavet klasseregler. Disse plus ugeplan, årskalender og kalender med fødselsdage er hængt op i klassen.


5.lektion Dansk i 9.klasse

Lærer starter timen med en intro sammen med klassen over Eventyr-genren. Eleverne får et par minutter til at lave deres egen brainstorm på papir. Derefter tales der om hvad de har skrevet og nærmer sig en fælles forståelse for genren.

De går derefter videre og taler om Folkeeventyret. Taler om kendetegn m.m og får udleveret en oversigt/analysemodel til dette. Lektie til næste dansktime er at læse et udleveret folkeeventyr.


6. lektion Fransk.

Fransk er et valgfag, der udbydes 2 gange årligt. Der er 10 elever på holdet og dette er første lektion i forårssemestret.

Timen starter med at elever fortæller hvorfor de har valgt faget. Lærer præsenterer sig selv og hendes forventninger/plan for timerne.

Eleverne får udleveret bøger (”Formidable 1 med arbejdsbog” /Alinea, mappe, kopier og kladdehæfter som de fremover skal bruge.

Eleverne starter med at lære tallene og farverne.


Torsdag 19. marts 2015

Deltager i morgenmøde på lærerværelse og derefter morgensamling. Skoleleder takker eleverne for deres store arbejde på ”tema-dagen” dagen forinden. Fortalte om alle de kreative ting der var blevet produceret. Velkomst til mig og morgensang.


1.lektion 6.kl Engelsk.

Eleverne arbejder med grammatik.

Materiale:”The new Choice” workbook. Eleverne har haft lektie for i grammatik. Nu skriver eleverne sætninger på tavlen og man retter sætningerne sammen og taler om hvorfor ordet bøjes som det gør og om ordklasser. Man repeterer bøjninger sammen.

Eleverne har deres bøger i plastikkasser på hylder eller på bordet.


2. lektion 3.kl. Dansk, Musik og Billedkunst

Eleverne øver på deres Cirkusforestilling, der skal vises for forældre i ugen efter. Eleverne har i samarbejde med lærer lavet forestillingen. De har selv lavet replikker, kostumer og fundet ud af hvad hver enkelt skal optræde med. Nu spiller de hele forestillingen for mig og de kan deres replikker og stemningen er rigtig god.


3. lektion 1.kl. Dansk

Lærer præsenterer mig kort og jeg fortæller hvorfor jeg er med i deres time.

Eleverne finder deres læsebog frem. Materiale: ”Den første læsning” Alinea. Eleverne læser hver en linje højt. Derefter spørger læreren om hvad der skete i teksten – start på at lære at give et referat.

De går derefter i gang med nyt stof. De næste 2 sider læses i kor. Derefter læser eleverne teksten alene indenad og øver fordybelse.

Lærer læser nu teksten igen, men lægger forkerte ord ind i teksten og eleverne skal sige stop når noget ikke stemmer. Eleverne synes det er rigtig sjovt. Der gives lektier for og lærer opfordrer eleverne til at læse for deres mor eller far derhjemme – hvortil en elev siger ” eller dem begge”!

De arbejder dernæst i deres arbejdsbog. Nogle elever får lov til at gå ud på gangen for at arbejde og nogle enkelte elever bliver i klassen og arbejder med læreren.

Derefter skal der laves ”Hente-diktat” og det foregår i skolegården. Læreren har hængt 12 ord op udenfor. Eleverne får udleveret en liste med 12 tomme felter. Eleverne skal lade papiret med listen ligge i aulaen og derefter skal de løbe ud og se ordet, stave det og løbe ind og skriver ordet ned på papiret…motion i skolen med danskfaglig aftryk.


4. lektion 8.kl. Engelsk.

Eleverne er i gang med at skrive ”outlines”, som er et krav til afgangsprøven i 9.kl. De skriver outlines til det overordnede tema ”USA” og skal derefter vælge et underemne som de vil tale om til den mundtlige prøve. De har fået udleveret en skabelon som de bruger. Jeg går rundt til hver enkel elev og hører om deres emne og ser hvad de har skrevet indtil videre. Eleverne arbejder selvstændigt og hjælper hinanden om opgaven.


5. lektion 4.kl Dansk

Lærer skriver ”dagsorden/læringsmål” for timen på tavlen. Diktat – 5 min pause, Fortællerstol og arbejde med danskbog. Materiale: Fandago og arbejdsbog.

Lærer dikterer indsættelsesdiktat, der er i bogsystemet ”Ny diktat for alle -4.kl.” Desuden har eleverne ”Ny skriftligt for fjerde” og ”Skriv-grundskrift”.

Hver torsdag har eleverne forberedt ”et lille foredrag” på ca.10-15 min. De vælger selv hvad de vil fortælle om. Eleverne kan efter foredraget stille eleven, der har fremlagt, spørgsmål til emnet.

Eleverne sidder på gulvet rundt om eleven, der fortæller. Eleven har stikord og billeder med til understøtte foredraget.


6.lektion 5.kl. Tysk

Eleverne starter med tysk i 5.kl. Læreren starter med at præsentere mig på tysk.

Eleverne arbejder med temaet ”Dyreverden”. Eleverne repeterer hvad dyrene hedder.

Materiale: ”Du bist dran -5.kl. Alinea.

Eleverne arbejder i grupper med en aktivitet, der hedder ”Hören og sagen”, det er noget de synes er sjovt. Materialet er nyt og med læringsmål til hvert afsnit.


Lovgrundlaget.

I henhold til Lov om friskoler og grundskoler (Friskoleloven) skal den tilsynsførende føre tilsyn med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet skal særligt have fokus på elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. Jeg har som tilsynsførende set på skolen i henhold til bekendtgørelsen af Lov om friskoler og private grundskoler §9 stk.2. Jeg har ved gennemgang af elevernes standpunktskarakterer 8-9 kl. og prøvekarakterer fra 9.kl konstateret, at elevernes standpunkt er meget tilfredsstillende.

Endvidere skal tilsynet vurdere, om skolen overholder Friskolelovens §1, stk 2, hvori der står ”

Skolerne skal efter deres formål og hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

 

Undervisningsplaner.

Som et redskab til at vurdere om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har jeg gennemgået alle skolens årsplaner for de enkelte fag og de enkelte klassetrin og påset, at de indholdsmæssigt er i overensstemmelse med ”Fælles mål”, som er et sæt af nationale mål for undervisningen i grundskolerne i Danmark. Disse lever både op til skolens mål og undervisningsministeriets krav.

Ved at overvære undervisningen i klasserne, har jeg kunnet konstatere, at der er overensstemmelse mellem årsplanerne og disses praktiske gennemførelse.


Undervisningsmaterialer.

Jeg har set undervisningsmaterialerne, der er blevet brugt i de undervisningstimer jeg har fulgt og har desuden i de fleste årsplaner kunnet se hvilke undervisningsmaterialer, der bruges i faget gennem året. Disse var sammenlignelige med de undervisningsmaterialer, der bruges i folkeskolen. Alle undervisningsmaterialer er relativt nye.


Undervisningssproget.

I henhold til Friskolelovens §2,stk 2 er undervisningssproget dansk.


Afslutning.

Jeg har igen i år på mine tilsynsbesøg, oplevet hvorledes lærerne i undervisningen har fokus på både hele klassen og den enkelte elev. Den lave klassekvotient, gør at den enkelte elev bliver mere set og hjulpet, hvis der er behov for dette. Skolen har også elever, der kræver mere hjælp og dette mener jeg skolen tager fin hånd om. Skolen tilbyder valgfag for 7-9. kl. Der tilbydes fransk, madlavning, idræt og musik som valgfag. Der er obligatorisk lektiecafe for 1-9. kl i 1 time ugentligt Jeg har oplevet fagligt dygtige og engagerede lærere, som formår at skabe et både børnevenligt, højt fagligt niveau og spændende læringsmiljø.

Jeg har haft samtaler med elever, der giver udtryk for at de er meget tilfredse/glade for at gå på skolen og at de får et stort udbytte af undervisningen.

Gennem mit tilsyn har jeg kunne vurdere, at Friskolen Øster Egesborg drives i fuld overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav i henhold til Friskoleloven, og at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Jeg har ikke modtaget henvendelser fra forældre eller andre angående forhold vedrørende undervisningens kvalitet på skolen.

Afslutningsvis har jeg efter tilsyn haft samtaler med skolens leder vedr. undervisningsplaner, materialer og elevernes standpunkter.


Vordingborg 21. april 2015

Certificeret tilsynsførende

Vibeke Grønbæk.

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer