Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Friskolen Øster Egesborg skolenummer: 361005

Certificeret tilsynsførende: Folkeskolelærer Vibeke Grønbæk, Solbakkevej 15, 4760 Vordingborg.


vigr@mail.dk


I henhold til lov om tilsyn i de frie skoler er jeg på generalforsamlingen 2014 blevet bedt om at føre tilsyn med:

 Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk

 At skolens undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 At skolen overholder kravet i folkeskoleloven om at forbedre eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

 At undervisningen er på dansk.

Tilsyn:


Tilsynsbesøg i 2015-16


Fredag d.22 oktober 2015

Deltager altid i morgens lærermøde hvor meddelelser om eventuelle ændringer af skema eller andre meddelelser gives. Derefter deltagelse i morgensamlingen hvor der gives meddelelser til elever og synges morgensang. Eleverne orienteres om mit besøg på skolen. Denne morgen er der desuden orientering fra 3 elever fra Rødkilde Teaterhøjskole, der laver et projekt med 0,1,2,3 klasse om formiddagen.


1.lektion 5. kl matematik

Læreren starter med at spørge klassen om hvad de skal i den kommende weekend. Eleverne vil meget gerne fortælle. Derefter info om nyt matematik-emne. De har arbejdet med brøker og skal nu i gang med procent-regning. De taler om hvor de kender ordet fra og eleverne kommer med deres bud.

Lærer tegner cirkel inddelt i ¼ på tavlen (pizza) og kageform /skolemælk o.s.v. Efter ca 15 min intro tager de deres bøger frem.

Materiale : Kontext 5 (Alinea).

Eleverne arbejder selvstændigt med opgaverne. De elever, der har brug for hjælp går op til læreren og han underviser dem ved tavlen.


2.lektion 9.kl engelsk

Der gives praktiske meddelelser først. Derefter gennemgås de lektier de har lavet hjemme. De arbejder med ”The Commonwealth of Nations). Undervisningen foregår på dansk og engelsk.

Materiale : Crossroads 9 (Gyldendal), A piece of Cake (Alinea) og Let´s do it.

Flere af eleverne har deres egen computer som de har lavet deres hjemmearbejde på.

Eleverne får lektier for til mandag.


3. lektion 7.kl dansk

Klassen har arbejdet med ”avisen” /sagprosa og skal i dag arbejde med ”læserbreve/debatindlæg”.

Læreren giver en kort intro til genren og der udleveres et papir hvor der står hvad genren går ud på. Dette læses op i klassen af eleverne og de går i gang med at skrive.


4. lektion 1.kl matematik/engelsk

Timen starter når eleverne har været i skolegården og fået frisk luft i 10 minutter. Eleverne arbejder selvstændigt med deres matematikbog. De går op til læreren  hvis de skal have hjælp. Efter ca. ½ time vil de vise mig hvad de har lært i engelsk. De har 1 time ugentligt. De synger to sange fra bogsystemet Boost hvor der også er musik til. De synger om farverne, tallene og frugter. Kl.12.00 spises der i klassen mens lærer læser op fra ”Emil fra Lønneberg”.


5.lektion 8.kl dansk

Klassen arbejder med ”romanlæsning”. Eleverne har læst de første 5 kapitler af denne krimi. Det læste tales der om på klassen. Derefter får de udleveret arbejdsspørgsmål. De skal nu udfylde et skema hvor de finder ofre, motiv, metode, alibi m.m.

Derefter lærer de om hvordan man laver en god personkarakteristik. De får de næste 5 kapitler for og må læse ca.1/2 på klassen.

Materiale: Romanen ”Prinsessen og morderen” af Magnus Nordin og Ny skriftlig for 8 /Grammatik (Gyldendal).


6.lektion 7kl. fysik.

Eleverne har set/lyttet til en sang om det periodiske system fra Clio-online og fået introduktion til at arbejde med molekyler. Nu arbejder de i grupper i fysiklokalet hvor de laver modeller af molekyler i plastik.

Timen slutter med at de går tilbage til klasse og kort repeterer det de har arbejdet med.


Tirsdag d.8 marts 2016

Deltager i morgenmøde på lærerværelse og derefter morgensamling.


1.lektion 2.kl Dansk

Eleverne tager deres læsebog frem.

Materiale: ”den første læsebog” Alinea.

Der laves stavetræning på tavlen /fælles aktivitet. Eleverne bliver spurgt hvordan et ord staves. Ordene er fra læsebogen.

Derefter læser de højt i klassen – lægger hånd over det læste og staver til et af ordene. Nogle af eleverne læser ikke højt, men følger med i bogen.

Derefter er der en aktivitet hvor de skal ud i skolegården og finde tillægsord. De skriver ordene ned og arbejde 2 og 2. De er ca.10 minutter om denne aktivitet og da de alle er inde igen, fortæller de hvilke ord de har fundet.

Derefter får de udleveret 3 sider grammatik (stumme bogstaver) og arbejder selvstændigt med opgaven. Kl.10.00 er der en lille spisepause – gardinerne trækkes for og lærer læser op fra god bog – hyggestund.


2. lektion BH-klassen

Der er en fin plan over dagen på tavlen. Læreren starter med at fortælle hvorfor jeg er med i timen og eleverne får tid til at spise lidt. Eleverne fortæller hvad de har lavet i frikvarteret. Læreren læser højt fra ”Snøvsen” i ca.20 minutter og eleverne må tage en pude og sætte/lægge sig på gulvet imens.

Dagens program for klassen var ; skrive i hæfte, lave matematik, spise/højtlæsning og rydde op i legetøj (sortering af legetøj).


3. lektion 8.kl matematik

De gennemgår den terminsprøve de lige har lavet ugen før på klassen. De har lavet FSA-afgangsprøven fra 2015, dog er der nogle stykker de ikke skal regne, men gerne må. De har to terminsprøver om året ligesom 9.klasse.


4. lektion 6.kl Dansk

Eleverne arbejder med grammatik i dag.

Materiale: Fandango (læs/arbejdsbog), Ny skriftlig (Gyldendal), Stav selv(Alinea) og diktatbog (Gyldendal).

Desuden bruges grammatip.com

Eleverne arbejder i dag med grammatik på nettet hvor læreren lægger opgaver individuelt ind til den enkelte elev.

Jeg tager mig også tid til at tale med nogle af eleverne. De fortæller mig om hvad der tales om i elevrådet og hvor tit de holder møde.


Lovgrundlaget.

I henhold til Lov om friskoler og grundskoler (Friskoleloven) skal den tilsynsførende føre tilsyn med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet skal særligt have fokus på elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. Jeg har som tilsynsførende set på skolen i henhold til bekendtgørelsen af Lov om friskoler og private grundskoler §9 stk.2. Jeg har ved gennemgang af elevernes standpunktskarakterer 8-9 kl. og prøvekarakterer fra 9.kl konstateret, at elevernes standpunkt er meget tilfredsstillende.

Endvidere skal tilsynet vurdere, om skolen overholder Friskolelovens §1, stk 2, hvori der står ”

Skolerne skal efter deres formål og hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”


 Undervisningsplaner.

Som et redskab til at vurdere om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har jeg gennemgået alle skolens årsplaner for de enkelte fag og de enkelte klassetrin og påset, at de indholdsmæssigt er i overensstemmelse med ”Fælles mål”, som er et sæt af nationale mål for undervisningen i grundskolerne i Danmark. Disse lever både op til skolens mål og undervisningsministeriets krav.Ved at overvære undervisningen i klasserne, har jeg kunnet konstatere, at der er overensstemmelse mellem årsplanerne og disses praktiske gennemførelse.


Undervisningsmaterialer.

Jeg har set undervisningsmaterialerne, der er blevet brugt i de undervisningstimer jeg har fulgt og har desuden i de fleste årsplaner kunnet se hvilke undervisningsmaterialer, der bruges i faget gennem året. Disse var sammenlignelige med de undervisningsmaterialer, der bruges i folkeskolen. Alle undervisningsmaterialer er relativt nye.


Undervisningssproget.

I henhold til Friskolelovens §2,stk 2 er undervisningssproget dansk.


Afslutning.

Jeg har igen i år på mine tilsynsbesøg, oplevet hvorledes lærerne i undervisningen har fokus på både hele klassen og den enkelte elev.  Jeg har oplevet fagligt dygtige og engagerede lærere, som formår at skabe et både børnevenligt, højt fagligt niveau og spændende læringsmiljø.

Jeg har haft samtaler med elever, der giver udtryk for at de er meget tilfredse/glade for at gå på skolen og at de får et stort udbytte af undervisningen.

Det har været en fornøjelse at besøge børnehaveklassen i år. Når man ser disse små og ved hvor meget de skal lære både fagligt og socialt igennem de næste 9 år er det dejligt at vide, at de får så god en start som her på Øster Egesborg.

Gennem mit tilsyn har jeg kunne vurdere, at Friskolen Øster Egesborg drives i fuld overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav i henhold til Friskoleloven, og at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Jeg har ikke modtaget henvendelser fra forældre eller andre angående forhold vedrørende undervisningens kvalitet på skolen.

Afslutningsvis har jeg efter tilsyn haft samtaler med skolens leder vedr. undervisningsplaner, materialer og elevernes standpunkter.


Vordingborg 19 april 2016

Certificeret tilsynsførende

Vibeke Grønbæk.

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer