Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Friskolen Øster Egesborg skolenummer: 361005

Certificeret tilsynsførende: Folkeskolelærer Vibeke Grønbæk, Solbakkevej 15, 4760 Vordingborg.


vigr@mail.dk


I henhold til lov om tilsyn i de frie skoler er jeg på generalforsamlingen 2014 blevet bedt om at føre tilsyn med:

 Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk

 At skolens undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 At skolen overholder kravet i folkeskoleloven om at forbedre eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

 At undervisningen er på dansk.

Tilsyn:


Tilsynsbesøg i 2016-17


7. december 2016

Deltager altid i morgens lærermøde hvor meddelelser om eventuelle ændringer af skema eller andre meddelelser gives. Derefter deltagelse i morgensamlingen hvor der gives meddelelser til elever og synges morgensang. Eleverne orienteres om mit besøg på skolen.


1.lektion 5. kl matematik

Læreren starter med at huske eleverne om at lægge mobiler i deres tasker. Eleverne arbejder med vinkler. Eleverne skal arbejde sammen i grupper, de selv har valgt. Læreren opsummerer ”vinkelsummen i en trekant” – der gennemgås forskellige trekanter. Eleverne skal derefter måle vinklerne på det udleverede ark.

Læreren afbryder/laver et bevidst break midt i timen og underviser ca.3 min fra tavlen og derefter arbejder eleverne igen videre med deres opgave.

Materiale: Alinea – Kontekst 5


2.lektion 4. kl engelsk

Eleverne arbejder i små grupper med skriftlighed efter læreren har givet oplæg på tavlen. Har læst en historie og skal nu svare på spørgsmål til teksten.

Materiale : Boost 4 – Gyldendal og Let´s Do it ( grammatik arbejdshæfte i niveauer)


3. lektion 3 kl. engelsk

Eleverne arbejder alene eller med siddemakker med skriftlige grammatikopgaver (To have i nutid/have /has. Eleverne arbejder med opgaver, der passer til deres niveau i sværhedsgrad.

Derefter ”leger” de ”Simon says”. De får forskellige spørgsmål fra lærer og i forskellig sværhedsgrad. Mange niveauer i klassen. Eleverne repeterer tøj, farver m.m.

Materiale : Boost 3 – Gyldendal og Let´s Do it (grammatik arbejdshæfte i niveauer)


4. lektion 2.kl dansk

Læsebogen findes frem og der læses højt i klassen. Alle læser enten med i deres egen bog eller ser på tavlen hvor teksten også er via projektor. Der er praktikant på klassen og hun peger på ordene på tavlen. En elev sidder ved læreren. Læreren peger på ord i hendes bog, der læses op.

De skal derefter arbejde videre med projekt om ”Skjold”. Eleverne har skrevet beskrivelser af deres Skjold. Alle skjold er sat op på tavlen med tape og nu læses beskrivelserne op og eleverne skal gætte hvilket et der passer til beskrivelsen.

I fortælling arbejder de med ”Det nye testamente”. Timen slutter med at 4 elever viser en dans de har øvet sig på (Støvledansen fra The Julekalender).

Der er pyntet op og der står et stort juletræ i klassen.

Materiale : ”Den første læsning” Alinea


5.lektion 6.kl engelsk

Eleverne har skrevet /besvaret på spørgsmål til en tekst de har haft for hjemme. Eleverne læser deres svar op i klassen. Der er mange niveauer i klassen. Der bliver talt engelsk fra læreren og nogle af eleverne er meget aktive mundtligt.

Derefter arbejder de med Let´s do it (to have i nutid og datid repeteres)

Materiale: The New Choice for 6.klasse (Reader og wordbook) og Let´s Do it.


Jeg taler med eleverne om andre fag og hverdagen på skolen. De har 2 timer ”formidling” om ugen. Der har eleverne arbejdet med ”SKOLEBLADET” /BLADLUSEN og med film.


Eleverne fortæller også at de har lektier for – men ikke for mange efter deres mening.


Eleverne går til terminsprøve fra 8. klasse i dansk og matematik.


19. april 2017

Deltager i morgenmøde på lærerværelse og derefter morgensamling. Eleverne orienteres om at jeg er der og deltager i undervisningen. Der synges Anemonesangen på en kold forårsmorgen.


1.lektion 0-1.kl Musik

Jeg starter i 1.klasse og ser hvorledes læreren fortæller eleverne planen for denne dag. De støtter sig til et billede for hver aktivitet de skal i dagens løb og det er synligt på tavlen hele dagen. Dette gøres hver morgen. Dette giver børnene tryghed og forudsigelighed og gør børnene selvhjulpne. Det visuelle forsvinder ikke ligesom det talte ord.

1 klasse har 2 timer musik om ugen. Den ene alene og den anden fælles med 0.klasse. De har en gå-makker når de skal gå ned til gymnastiksalen hvor timen skal foregå. De er 2 klasser, 2 lærere og 32 børn denne morgen. De sidder på gulvet og læreren har kørt klaveret ind fra aulaen. De synger en sang de lærte i tema-ugen op til Påsken. Derefter danser de forskellig danse som de også har lært i dette forløb inden ferien. Eleverne danser pige/dreng og de er alle med og uden konflikter. Den 3. dans er en gammel dansk folkedans og der sættes folkedans-musik på fra cd-spiller. Eleverne bliver udfordret på motorikken – ikke nemt for alle at danse cha-che, men mange har lært det.


2. lektion 8.kl samfundsfag

Klassen har arbejdet med de politiske partier og fremstillet flotte små pjecer, som jeg ser. Nu skal de arbejde med ”fordelingspolitik. De har fået udleveret tekster /samfundsfaglige tekster og skal svarer på en del spørgsmål, der skal fremlægges i klassen. De har også debatteret emnet på klassen.

Materiale : Samfundsfag 8 – Gyldendal og Clio online.


3. lektion 9.kl dansk

Eleverne arbejder med reklamer i denne uge. De har fået udleveret nogle faste reklamer i papirkopier. De skulle dernæst som hjemmearbejde analysere en af disse til i dag. Analyserne gennemgås på klassen og der stilles spørgsmål fra læreren. De er ved at gøre sig klar til afgangsprøven som er lige om hjørnet.


Lovgrundlaget.

I henhold til Lov om friskoler og grundskoler (Friskoleloven) skal den tilsynsførende føre tilsyn med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet skal særligt have fokus på elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. Jeg har som tilsynsførende set på skolen i henhold til bekendtgørelsen af Lov om friskoler og private grundskoler §9 stk.2. Jeg har ved gennemgang af elevernes standpunktskarakterer 8-9 kl. og prøvekarakterer fra 9.kl konstateret, at elevernes standpunkt er meget tilfredsstillende.

Endvidere skal tilsynet vurdere, om skolen overholder Friskolelovens §1, stk 2, hvori der står ”

Skolerne skal efter deres formål og hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”


 Undervisningsplaner.

Som et redskab til at vurdere om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har jeg gennemgået alle skolens årsplaner for de enkelte fag og de enkelte klassetrin og påset, at de indholdsmæssigt er i overensstemmelse med ”Fælles mål”, som er et sæt af nationale mål for undervisningen i grundskolerne i Danmark. Disse lever både op til skolens mål og undervisningsministeriets krav.Ved at overvære undervisningen i klasserne, har jeg kunnet konstatere, at der er overensstemmelse mellem årsplanerne og disses praktiske gennemførelse.


Undervisningsmaterialer.

Jeg har set undervisningsmaterialerne, der er blevet brugt i de undervisningstimer jeg har fulgt og har desuden i de fleste årsplaner kunnet se hvilke undervisningsmaterialer, der bruges i faget gennem året. Disse var sammenlignelige med de undervisningsmaterialer, der bruges i folkeskolen. Alle undervisningsmaterialer er relativt nye.


Undervisningssproget.

I henhold til Friskolelovens §2,stk 2 er undervisningssproget dansk.


Afslutning.

Jeg har igen i år på mine tilsynsbesøg, oplevet hvorledes lærerne i undervisningen har fokus på både hele klassen og den enkelte elev.  Jeg har oplevet fagligt dygtige og engagerede lærere, som formår at skabe et både børnevenligt, højt fagligt niveau og spændende læringsmiljø.

Jeg har haft samtaler med elever, der giver udtryk for at de er meget tilfredse/glade for at gå på skolen og at de får et stort udbytte af undervisningen.

Gennem mit tilsyn har jeg kunne vurdere, at Friskolen Øster Egesborg drives i fuld overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav i henhold til Friskoleloven, og at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Jeg har ikke modtaget henvendelser fra forældre eller andre angående forhold vedrørende undervisningens kvalitet på skolen.

Jeg har i år også overværet skolens teaterforestilling, som blev fremført af 5-6 klasse. Det  var en utrolig flot oplevelse.

 Som altid har jeg efter tilsyn gennemgået elevernes standpunkter og afgangsprøvekarakterer.

Slutteligt skal jeg takke personale, skoleleder og bestyrelse for godt samarbejde gennem årerne.Vordingborg 23. april 2017

Certificeret tilsynsførende

Vibeke Grønbæk.

Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer