Friskolen Øster Egesborg     Præstetoften 6        4735 Mern        Tlf. 55997720        E-mail: tony@egesborg.dk

Undervisningsmiljøundersøgelse 2014


En undervisningsmiljøvurdering, UMV, er en vurdering af skolen eller uddannelsesstedet, hvor man inddrager elevernes opfattelse af undervisningsmiljøet.
Undervisningsmiljøloven siger, at samtlige skoler og uddannelsessteder skal udarbejde en skriftlig undervisningsmiljøvurdering, UMV, mindst hvert tredje år. Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.


Skolen gennemførte i december 2014 en undersøgelse af undervisningsmiljøet med værktøjet ”Termometret” fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)


I overbliksrapporten, hvor skolen sammenlignes med landsgennemsnittet, ses at elevernes besvarelser på 4 ud af 5 temaer ligger over landsgennemsnittet.


Rapportens resultater:


Trivsel

Den generelle trivsel på skolen er god og ingen elever svarer nej til spørgsmålet: ”Er du glad for at gå i skole?” Der er ligeledes høj grad af tryghed og gode lærer-elev relationer, men enkelte elever oplever mobning og drilleri.


Fagligt læringsmiljø

Det faglige læringsmiljø er i orden og eleverne føler at de lærer noget, men nogle elever føler ikke at de i tilstrækkeligt omfang har indflydelse på undervisningens indhold og at de har svært ved at koncentrere sig. På spørgsmålet ”Er timerne spændende” svares ikke ubetinget positivt, men at alle timer skal være spændende er måske også et stort krav at stille til den daglige undervisning.


Sundhed

Den generelle sundhed bliver af eleverne vurderet højt med hensyn til helbred, velbefindende, fravær, kost og bevægelse. Her ligger skolen generelt 10%  over landsgennemsnittet.


Fysiske og æstetiske rammer

Eleverne vurderer de fysiske og æstetiske rammer højt, det gælder både klasserne, udearealerne og sikkerheden. Nogle elever er ikke tilfredse med skolens toiletter og indearealer, mens andre oplever at internetforbindelsen er for langsom.


Indeklima

Vurderes generelt til at være i orden med hensyn til støj, lys og temperatur, men enkelte elever synes at lugten og luftkvaliteten i klassen er dårlig.Handleplan


Trivsel:

Den generelle trivsel for den enkelte og for klassen vurderes løbende i klassen og i forbindelse med skole-hjemsamtalerne. Klasselærerne vil ud fra klassens UMV-rapport vurdere om der er behov for indsats på dette område.

Drilleri og mobning: Det er ikke alle elever som kan skelne mellem drilleri og mobning. Skolen accepterer ikke mobning og i de klasser hvor det er et problem, sættes der straks ind.


Fagligt læringsmiljø:

Klasselærerne følger op på klassens rapport sammen med eleverne og vurderer behovet for øget indflydelse på undervisningen, så timerne føles mere spændende for eleverne. Enkelte elevers problemer med koncentrationen og motivation vurderes ligeledes sammen med undervisningens indhold og metode, så alsidighed og afveksling opnås.


Sundhed:         

Den generelle sundhed ønskes opretholdt på et højt niveau ved at fortsætte de gode tiltag som sund mad, mange idrætstimer, mange aktiviteter i gymnastiksalen og valghold med motion og sund kost. Skolens udendørsarealer bruges ligeledes flittigt i pauser, frikvarterer, til arrangementer og i sfo-tiden.


Fysiske og æstetiske rammer:

Skolens toiletter bliver rengjort hver dag, men brugt af mange elever, som ikke alle er lige gode til at efterlade dem i samme stand. Problemet nævnes jævnligt til morgensang og på elevrådsmøderne. Indearealerne er ikke optimale, da skolen generelt har pladsproblemer og det er stadig et stort fremtidsønske at bygge en ny hal, som vil frigive plads til andre formål. Skolens internetforbindelse ønskes fortsat forbedret så den bliver hurtigere.                                                                                     


Indeklima:

Problemet med lugt og luftkvalitet burde kunne løses, hvis aftalen om udluftning i lokalerne før og efter timerne overholdes. Der klages over træk fra airmasterne i udskolingen og problemet søges løst ved en afskærmning ved udblæsningen.


Samlet konklusion


Generelt kan vi kun være tilfredse med resultaterne fra termometerundersøgelsen:

Vores elever trives, er trygge på skolen og de føler at de lærer noget, men der er som sagt også plads til mindre forbedringer.


Næste undervisningsmiljøundersøgelse laves senest i 2017.


Tony Christiansen, feb. 2015

Overbliksrapport 2014
Forside Om skolen Undervisning Praktisk information Personale Bestyrelsen Klasserne Intra Tilsyn/Evaluering SFO Arkiv Sponsorer